Brinemo o svakom detalju

Politika integrisanog sistema menadžmenta

Politika integrisanog menadžment sistema (IMS) preduzeća “LEOCOR je integralni deo njegove sveukupne poslovne politike i predstavlja sredstvo menadžmenta u vođenju organizacije ka poboljšavanju performansi.

Cilj politike sistema menadžmenta je zadovoljenje zahteva i očekivanja zainteresovanih strana (kupci, isporučioci, vlasnici, zaposleni, društvena zajednica), uz stalno poboljšavanje menadžment sistema i povećanje efektivnosti i efikasnosti kompletnog poslovanja preduzeća.

Politika integrisanog menadžment sistema zasniva se na sledećim principima:

 • Uvažavanje i ispunjavanje potreba i očekivanja korisnika usluga i sprovođenje mera na povećanju njihovog zadovoljstva u skladu sa dobrom poslovnom praksom i važećim standardima.
 • Uključivanje zaposlenih u razvoj organizacije, koristeći njihovo znanje i iskustvo, kao i obezbeđenje ambijenta u kome su oni motivisani za ostvarenje ciljeva organizacije.
 • Sprovođenje preispitivanja poslovnog sistema i integrisanog menadžment sistema po zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:20018 u cilju stalnog poboljšanja efektivnosti sistema i podizanja kvaliteta u svojih proizvoda i usluga.
  • Informisanje svih zainteresovanih strana o opredeljenju za unapređenje kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
  • Posvećenost prevenciji i sprečavanju zagađenja životne sredine.
  • Posvećenost eliminisanju opasnosti i štetnosti i smanjivanju rizika po zdravlje uz konsultovanje i učestvovanje zaposlenih u cilju stalnog unapređenja zdravlja i bezbednosti zaposlenih i posetilaca.
  • Razvijanje partnerskih odnosa sa kupcima (korisnici usluga) radi unapređenja ukupnog poslovnog procesa u zajedničkom interesu, a pre svega radi kvalitetnijeg ostvarenja postavljenih zahteva iskazanih preko ugovorne dokumentacije.
 • Obezbeđivanje potrebnih obuka i edukacija za zaposlene i podizanje svesti u vezi sa unapređenjem kvaliteta, zaštite životne sredini i bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Posvećenost ispunjavanju svih obaveza za usklađenost sa zakonskim i drugim zahtevima u oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.
 • Posvećenost stalnom poboljšavanju sistema i procesa u oblasti kvaliteta, zaštite životne i sredine i bezbednosti i zdravlja na radu.

Najviše rukovodstvo je posvećeno stalnom poboljšavanju integrisanog sistema menadžmenta. Direktor preduzeća “LEOCOR” d.o.o. saopštava i tumači Politiku IMS-a zaposlenima. Politika IMS-a se povremeno i po potrebi preispituje i menja, a u cilju stalnog poboljšavanja.  

Aranđelovac, 30.01.2022.                                                               

 

LEOCOR” d.o.o.
Peđa Radovanović